Andre komiteer av interesse for NGF

Andre komiteer av interesse for NGF 

  • SN/K 176 Geografiske informasjonssystemer. Komiteen følger arbeidet i ISO/TC 211. Mye av arbeidet er stedfesting av informasjon. Prosjektleder i Standard Norge er Bjørnhild Sæterøy.
  • SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader. Prosjektleder i Standard Norge er Iiris Turunen-Rindel. Komiteen arbeider med revisjon av NS 8141 og den blir utgitt i tre nye deler. Del 1 ble utgitt i februar 2012; NS 8141-1 Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom. Del 2 ventes i 2013.
  • SN/K 513 Byggherreforskriften. Prosjektleder i Standard Norge er Jørgen Birkeland
  • SN/K 516 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider. Komiteens arbeid ble satt på vent, men starter trolig opp igjen i 2013. Prosjektleder i Standard Norge er Lisbet Landfald
  • SN/K 517 Klassifisering a BAE-sektoren. Prosjektleder i Standard Norge er Lisbet Landfald
  • SN/K 521 Grunnvannsbrønner til vann- og energiforsyning. Komiteen ferdigstilte i 2012 en ny Norsk Standard, NS 3056 Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål.
  • SN/K 534 Nye juridiske samarbeidsformer. komité som skal utrede juridiske konsekvenser av OPS/partnering/BIM. Behovet for standarder vil avhenge av gruppens konklusjoner.

Prosessen fram mot en standard

Utarbeidelse av internasjonale standarder følger bestemte stadier fra idé til en ny standard (00) til den er ferdig implementert (65). Tabellen beskriver de ulike stadier og hvilke oppgaver som følger for interessenter:

 

Stadium

Omfang

 

Beskrivelse av prosessen

Oppgaver for interessenter

00*)

Definering av nytt prosjekt

Skjer ved at f.eks:

·       EU gir et mandat (bestilling av en standard)

·       ett av medlemslandene eller en arbeidsgruppe under en komité foreslår et nytt prosjekt

Kan gi innspill på forslag til mandat gjennom nasjonal høringsrunde (i regi av NHD)

10*)

Godkjenning av prosjekt (NWI; New Work Item)

Godkjennes av CEN, ISO eller aktuell komité

Avklare interessen internt, vurdere deltakelse i arbeidsgruppe eller eventuell nasjonal speilkomité. Melde det inn til prosjektleder i Standard Norge

20

Utarbeidelse av forslag til standard

Gjøres av arbeidsgruppen

Delta i arbeidet som medlem av arbeidsgruppen

30

Komitékontroll

Arbeidsgruppen er ferdig og sender det til komiteen for kontroll før det sendes på høring

Som medlem av en nasjonal speilkomité har man tilgang til dokumentet på dette stadiet og kan gi kommentarer

40*)

Høring

Offentlig høring. Alle kan gi kommentarer til forslaget, også kommentarer som går på selve innholdet (tekniske kommentarer)

Abonnere på tjenesten ”Standarder på høring” (gratis), www standard.no

Lese relevante standarder og sende inn høringskommentarer via Standard Norge.

50

Formell avstemning

Avstemning blant medlemmene i CEN eller ISO. Ingen tekniske kommentarer tillates på dette stadiet

Som medlem av en nasjonal speilkomité har man tilgang til dokumentet på dette stadiet og kan gi kommentarer

60

Publisering

Fastsetting av standarden som EN eller ISO-standard

 

65*)

Implementering

Standarden fastsettes som nasjonal standard, NS-EN, NS-EN ISO eller NS-ISO

Standarden tas i bruk og implementeres i norsk regelverk der det er relevant.

Gi innspill om behov for oversettelse eller utarbeidelse av nasjonale tillegg (veiledning).

90

Revisjonsvurdering

Gjøres hvert 3. eller 5. år

Vurdere om den kan videreføres eller bør revideres

*) Stadier av særlig interesse dersom man ikke aktivt deltar i arbeidet

 Dersom du vil delta i utvikling av standarder, ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge.